תקנון

כללי

 1. אתר etgar-sugar.com (להלן: "האתר") משמש כאתר העוסק בתזונה, שינוי הרגלי אכילה איזון סוכר וירידה במשקל.
 2. האתר מציג תכניות ליווי דיגיטליות במסגרתן ניתנים כלים לשינוי הרגלים, מעבר לאורח חיים בריא ולאכילה מודעת.
 3. האתר בבעלות הגב' נועה אברהם ע.מ. 034792036 מרחוב הפסגה 10 כפר האורנים (להלן: "בעלת האתר").
 4. תקנון האתר (להלן: "התקנון") מהווה חוזה התקשרות מחייב בין הרוכש/המשתמש/הגולש לבין האתר, בעליו ומפעיליו.
 5. הוראות התקנון חלות בכניסה ו/או גלישה ו/או רכישה ו/או שימוש ולפיכך, הרוכש/המשתמש/הגולש מצהיר כי הוא מודע לכלליו והוראותיו של התקנון ומקבל ומסכים לנהוג לפיהם ולפי תוכנם.
 6. מובהר כי השימוש בלשון זכר בתקנון ו/או בכל מקום באתר נעשה מטעמי נוחות בלבד והוא מופנה לגברים ונשים כאחד.
 7. האתר ו/או מפעיליו ו/או בעליו שומרים על זכותם לערוך שינויים בתקנון ו/או לעדכנו ו/או לבטלו בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי וללא צורך בהודעה כלשהי. בהתאם לכך, חלה על הרוכש/המשתמש/הגולש אחריות בלעדית לעיין ולהתעדכן בתקנון לצורך בדיקת שינויים או עדכונים ולא תהא לו כל דרישה ו/או תביעה כלפיהם בגין שינויים שנעשו בתקנון.
 8. יכול כי מבנה האתר ישונה או יעודכן, ללא צורך בהודעה על כך מראש. השינוי יכול להיות כרוך בתקלות או באי-נוחות בגלישה. לא תהיה לרוכש/למשתמש/לגולש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו בשל השינוי/העדכון.

אישור התקנון

 1. טרם גלישה ושימוש באתר יש לקרוא בעיון את תנאי התקנון. ביצוע כל פעולה באתר לרבות כניסה ו/או גלישה ו/או רכישה תהווה ראיה מכרעת לכך, כי הרוכש/המשתמש/הגולש קרא, הבין, מודע לכללם ולהוראות ומסכים עם מלוא תנאי תקנון זה.
 2. הרוכש/המשתמש/הגולש מוותר מראש על כל טענה כנגד האתר ו/או בעלי האתר ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמם, למעט טענות באשר לאי קיום התחייבויות האתר עפ"י תנאי תקנון זה.
 3. ככל ואין הסכמה עם תנאי כלשהו מתנאי התקנון יש לעזוב לאלתר את האתר ולהפסיק את השימוש בו.

 

תנאי השימוש

 1. הכניסה לאתר ו/או הגלישה באתר ו/או הרכישה באתר מהווים הסכמה מלאה לתנאי השימוש אשר חלים על כל חלקיו של האתר ועל כל תכניו.
 2. בכניסה לאתר הרוכש/המשתמש/הגולש מצהיר ומאשר כי:
 • הוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, כמו גם כשיר לביצוע רכישות.
 • הוא בן 18 שנה לפחות.
 • במידה והגיל מתחת לגיל 18 הרוכש/המשתמש/הגולש מצהיר ומאשר כי יידע את הוריו/הממונים עליו /אפוטרופסיו החוקיים בדבר תקנון זה, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות וקיבל אישורם לגלוש ו/או להשתמש באתר.
 • הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או דרכון זר תקף או שהנו תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
 • ככל ומדובר בתאגיד, קיימת עליו אחריות מלאה לשימוש ו/או ליצירת חשבון בשם התאגיד.
 • הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף שהונפק בישראל או בחו"ל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי (להלן: "כרטיס אשראי").
 • הנו בעל דוא"ל ברשת האינטרנט.

 

 1. יובהר בזאת כי לא תהיה להנהלת האתר כל אחריות בגין כל טענה או תביעה או דרישה של צד שלישי כנגד רוכש/משתמש/גולש אשר עשה שימוש רשלני באתר ו/או הזין פרטים כוזבים.
 2. האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו אינם מעניקים כל הבטחה שהיא בקשר עם השימוש ו/או התוצאות מהשימוש באתר והם אינם ערבים לכך שהתכנים באתר לא יופרעו ו/או יתקיימו ללא טעויות בשל וירוסים או מתקפת סייבר ו/או הם אינם אחראים בשום מקרה שהוא כלפי הרוכש/המשתמש/הגולש בגין כל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, מקרי או תוצאתי ו/או כל נזק אחר, לרבות אובדן נתונים ו/או אי יכולת להשתמש באתר בשל פרצת אבטחה ו/או כשל באתר.

 

תנאי שימוש בצ'אטים, לייבים, הודעות ותגובות

 1. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי, זאת לרבות הפצת אזכורים שליליים הנוגעים לאתר ו/או תוכן פדופילי ו/או כזה שאינו הולם ו/או קיצוני ו/או פוגעני ו/או מפלה ו/או מבזה ו/או בוטה ו/או מדיר אנשים על רקע דת, מוצא, לאום, צבע עור.
 2. הודעות שיועלו על לא יפרו הוראות כל דין ו/או לא יכללו כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים ו/או כל חומר בעל אופי בוטה ו/או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם ו/או כל חומר בלתי חוקי ו/או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המפר צווים שיפוטיים ו/או פוגע בביטחון המדינה ו/או מפר את הוראות הצנזורה ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם ו/או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, או כל דין אחר.
 3. בעלת האתר רשאית לערוך, לשנות, לתקן או למחוק הודעות ו/או להסיר הודעות בשלמותן ו/או בחלקן ו/או כל חומר ו/או מידע, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וזאת מבלי לתת על כך הודעה מראש.
 4. בעלת האתר תהיה רשאית להפסיק פעילות של הרוכש/המשתמש/הגולש לפי שיקול דעתה, וללא מתן הסברים או הודעה מראש.
 5. הרוכש/המשתמש/הגולש נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל העלאה שנעשית מצדו, לרבות תכנים, סרטונים ו/או תמונות ומתחייב לשפות את בעלת האתר בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מכך.
 6. חל איסור על שימוש מסחרי באתר בדרך של פרסום מוצרים ו/או שירותים אלא בכפוף לאישור בכתב מבעלת האתר.
 7. חל איסור מצד הרוכש/המשתמש/הגולש להקליט ו/או לצלם תוכן של דיונים ו/או שיחות ו/או התכתבויות.
 8. בדיונים פתוחים – בעלת האתר ו/או מי מטעמה רשאים לחסום את הרוכש/המשתמש/הגולש מדיבור ו/או מהעלאת תגובות ו/או תוכן וזאת במצבים שייחשבו כתוכן שאינו הולם ו/או קיצוני ו/או פוגעני ו/או מפלה ו/או מבזה ו/או בוטה ו/או מדיר אנשים על רקע דת, מוצא, לאום, צבע עור.
 9. על הרוכש/המשתמש/הגולש חל איסור מוחלט לפרסם מידע שיש בו משום פגיעה במוניטין ו/או פגיעה בשם הטוב של בעלת האתר ו/או פגיעה בצדדים שלישיים, ו/או שימוש המהווה עברה על כל חוק כלפי בעלי האתר ו/או כלפי צד ג', בין אם במישרין ובין אם בעקיפין. הפרת סעיף זה תחשוף את המפר לתביעות אזרחיות ע"י בעלי האתר ו/או צדדים שלישיים, זאת ע"פ הוראות הדין.
 10. במקרה של חשש לביצוע עבירה ו/או לביצוע התנהגות שאינה הולמת את תנאי השימוש באתר כדוגמת ניצול מיני, תקיפה, התעללות, הטרדה וכדומה, יש לדווח במידית לבעלת האתר.
 11. בעלת האתר לא תישא בכל אחריות למידע או הצעה שיתפרסמו מטעם הרוכש/המשתמש/הגולש או לכל תוצאה שתנבע כתוצאה משימוש במידע זה.

 

תכניות ייעוץ וליווי דיגיטלי

 1. האתר מאפשר רכישת תכנית ייעוץ ותכניות ליווי דיגיטליות שונות לליווי וייעוץ תזונה אישי בזמן אמת, לימוד שינוי התנהגותי, ניהול וניטור דרך מתן מידע מגוון, לרבות כתבות, ידיעות, מאמרים, טבלאות, תפריטים, מתכונים, סרטונים ופענוח נתוני חיישן סוכר (להלן: "התכניות").
 2. התוכניות מיועדות לסוכרתיים, טרום סוכרתיים, סוכרת הריון, מטופלים בתרופות הרזיה ואנשים בריאים המעוניינים לעשות שינוי תזונה.
 3. הצפייה והשימוש בתכניות הינם באחריות המשתמש בלבד.
 4. החיישן בתכנית "sweetest"(להלן: "החיישן") – מיוצר על ידי חברת "אבוט" ומשווק בישראל על ידי חברת "גפן מדיקל". האחריות והנתונים המופיעים בפרוט המוצר ובמפרט שלו כפופים להגדרות היצרן/היבואן. בעלת האתר אינה מייצרת את החיישן ובהתאם לאמור, אין לה כל חבות או אחריות בגינו וכל פנייה ביחס לחיישן יש להפנות לשירות הלקוחות של החברה בטלפון 6364*.
 5. בתכנית הנ"ל נתוני הסוכר מוצגים דרך אפליקציה שאותה יש להוריד. שימוש באפליקציה מותר רק לצורך גישה לתכנים הקשורים למשתמש בחיישן בלבד ולמטרות אישיות.
 6. פענוח נתוני הסוכר עומד ביחס ישיר לרישום אכילה בשלב הפעלת החיישן והוא הכרחי לשם ניתוח נתונים והתאמת התזונה באופן אישי. זכות השימוש באפליקציה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.
 7. צפייה ושימוש בתכניות אינם מהווים תחליף לייעוץ רפואי ו/או בדיקה רפואית ו/או טיפול רפואי ו/או חוות דעת רפואית ו/או אבחנה רפואית ו/או המלצה רפואית ו/או אינם מהווים מענה ביחס להעלאה/הורדה של מינוני תרופות.
 8. הצפייה והשימוש בתכניות מהווים אישור והסכמה כי מצב בריאות הרוכש/המשתמש/הגולש תקין וכי אין בעיה רפואית ממנה הוא סובל ו/או בעיה רפואית שיכולה לסכן אותו כתוצאה מהשימוש בתכניות.
 9. אין לבעלת האתר אחריות בגין מצב בריאותי ו/או נפשי ו/או פיזי שקיים ו/או עלול להתקיים כתוצאה מהשימוש בתכניות ואין לבעלת האתר אחריות בגין נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם כתוצאה משימוש בתכניות.
 10. התמורה עבור כל תכנית ליווי דיגיטלית תשולם רק באמצעות כרטיס אשראי, בהתאם לסכום המופיע בצמוד לכל תכנית. לא תתאפשר סליקה באמצעות כרטיס דיינרס.
 11. כל אזורי האתר בהם קיימת הזנת פרטי כרטיס אשראי ופרטים אישיים, מאובטחים בטכנולוגיית SSL.
 12. פרוטוקול SSL הינו סטנדרט בינלאומי המאפשר הצפנה של מידע העובר בין השרת לדפדפן. באזורים המאובטחים כאמור יופיע סימול של מנעול המעיד על כך שהאזור מאובטח.
 13. לאחר בדיקת כרטיס האשראי ואישור חברת כרטיסי האשראי, תאושר רכישת התכנית ותשלח לכתובת הדוא"ל שהוזנה סיסמא אשר באמצעותה ניתן יהיה להיכנס לתכנים יומיים ולצפות בהם עד חצי שנה מהיום שבו הסתיימה התכנית.
 14. הגישה לתכנים באתר נחסמת בתום חצי שנה מסיום התוכנית. השימוש בצ'אט נחסם מיד עם תום התוכנית.
 15. יש לשמור על הסיסמא בסודיות. השימוש והצפייה אישיים ואינם ניתנים להעברה בשום צורה.
 16. ביטולי עסקה יבוצעו בהתאם למדיניות הביטולים כפי שרשומה בהמשך תקנון זה.
 17. אין לבצע שימוש בלתי חוקי בתכנים המועברים ו/או לבצע מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי ו/או כדי לסייע בביצועו של מעשה כזה.
 18. בעלת האתר לא תהא אחראית לכל מניעה בצפייה כתוצאה מכוח עליון ו/או תקלות טכניות ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
 19. זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים של כל התכנים המועברים לרבות מערכי שיעור, תמונות, מצגות, תוכן מקצועי, כתבות, תפריטים, מתכונים, תרגולים, התנסויות, הקלטות, סרטונים (להלן: "זכויות הקניין וזכויות היוצרים") רובן ככולן, ללא יוצא מן הכלל שייכות לבעלת האתר ומוחזקות אצלה באופן בלעדי.
 20. אין ולא תהיה לרוכש/למשתמש/לגולש כל זכות בזכויות הקניין ובזכויות היוצרים, לא בזמן הצפייה והשימוש ולא לאחריהם. אין להשתמש בהם ו/או ללמד ו/או להעתיק ו/או לפרסם ו/או לתעד ו/או לצלם ו/או להפיץ ו/או לעשות שימוש מסחרי ו/או להציג בפומבי בכל דרך כל תוכן.
 21. הרוכש/המשתמש/הגולש מאשר כי לאחר שיזין את פרטיו הם ישמשו לצורך משלוח מסרונים ו/או הודעות דוא"ל המכילים מידע שיווקי ופרסומי. המשתמש יכול בכל עת לבטל קבלת מידע זה על ידי שליחת בקשה לנייד: 050-3030130 או לדוא"ל:info@etgar-sugar.com.
 22. יכול כי יבוצעו צילומי מסך מתוך התכתבויות. צילומים אלו יפורסמו ברחבי המדיה השונים ללא אזכור פרטים.
 23. יכול כי יצולמו תמונות "לפני" ו"אחרי". צילומים אלו יבוצעו רק בהסכמה. הצילומים יפורסמו ברחבי המדיה השונים.
 24. במהלך התכנית ניתן לשלוח שאלות והתייעצויות פרטניות באמצעות הואטסאפ למספר: 055-7247580, בימים א'-ה', בין השעות 8:00-20:00, בימי ו' בין השעות: 8:00-14:00. מענה יינתן עד 5 שעות ממועד השליחה. מסגרת ההתקשרות אינה כוללת שאלות והתייעצויות פרטניות בתום התכנית.
 25. ברורים ביחס להרשמה לאחת מן התכניות יתאפשרו ללא הגבלה. בואטסאפ: 050-3030130 ובדוא"ל:info@etgar-sugar.com.
 26. אין לבעלת האתר כל אחריות לבעיה טכנית ו/או בעיית חיבור למרשתת שמונעת צפייה ומקורה בתקלה בציוד שנמצא ברשות הרוכש/המשתמש/הגולש.
 27. פועל יוצא מהאמור לעיל הוא כי לא יתבצע החזר כספי במקרה של בעיות טכניות שלא מאפשרות צפייה.
 28. בעלת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה לשנות תכנים ולא יהיו לרוכש/למשתמש/לגולש טענות כנגדה בשל שינויים כאלה ואחרים, ככל וייעשו.

 

רכישות

 1. דף מכירה מוצג עבור כל מוצר או שירות ובו מופיע שם, פירוט ומחיר.
 2. כלל המחירים המוצגים כוללים מע"מ כדין, אלא אם צוין אחרת.
 3. מובהר בזאת כי התמונות הינן לצרכי המחשה בלבד.
 4. מובהר בזאת כי המחירים מתעדכנים מעת לעת.
 5. יש למלא במדויק את כל הפרטים הדרושים לצורך ביצוע העסקה. בעלת האתר אינה אחראית בכל מקרה שהפרטים בטופס הרכישה מולאו בצורה שגויה ו/או בצורה חלקית ו/או בצורה לא מדויקת ו/או בצורה לא ברורה ולא תהא לרוכש/למשתמש/לגולש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין כך.
 6. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית אשר עלולה לגרור הליכים משפטיים ולבעלת האתר ו/או למי מטעמה שמורה הזכות לבטל הזמנה בשל הזנת פרטים כוזבים, חלקיים ו/או לא מדויקים ו/או אם לא ניתן לקבל את מלוא התמורה בגין העסקה מכל סיבה שהיא והיא רשאית לעמוד על זכויותיה המשפטיות ככל ונגרמו לה נזקים.
 7. עם ביצוע הרכישה תשלח לכתובת הדוא"ל שהוזנה "חשבונית מס/קבלה" עם פרטי המוצר/השרות שנרכש והסכום הכולל. נבקש ליידע את בעלת האתר במידה ופרטי העסקה לא נשלחו.
 8. חיוב עסקה יתבצע באמצעות מערכת "קארדקום" דרך כרטיס אשראי.
 9. ככל ולא התקבל אישור לביצוע העסקה בכרטיס האשראי, ההזמנה תבוטל ולא יסופק השרות או המוצר ולא תהא למשתמש/לרוכש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו.
 10. הודעה על אי ביצוע העסקה תשלח לדוא"ל שהוזן בביצוע ההזמנה.

 

מדיניות ביטולים

 1. מדיניות ביטולים והחזר כספי יהיו בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ובכפוף להוראות ו/או מגבלות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.
 2. לא ניתן לבטל עסקה צרכנית בקשר עם מוצר הניתן להעתקה או שכפול וזאת בהתאם להוראות תקנה 6(א)(8) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה).
 3. לא יתאפשר ביטול עסקה בתכנית "sweetest" לאחר קבלת החיישן.
 4. ביחס לביטול עסקה לתכנית "אתגר ללא סוכר" ולתכנית טיפול תרופתי, יחולו התנאים הבאים:
 • החזר כספי יינתן עד 5 ימים מתחילת התוכנית (יום א' בכל שבוע) במסלול 30 ו-90 ימים ועד 24 שעות במסלול 10 ימים.
 • ביטול מעבר לאמור לעיל לא יזכה בהחזר כספי.
 1. במפגשים וייעוצים אישיים – מקרים של הגעה מאוחרת ו/או יציאה מוקדמת ממפגש טרם סיומו לא יזכו בהחזר כספי.
 2. אי הגעה למפגש מבלי להתריע על כך בטווח של 24 שעות מראש, לא יזכה בהחזר כספי.
 3. בעלת האתר רשאית לבטל עסקה באם נפלה טעות בהצגת המוצר ו/או השירות, במחירו ו/או בתיאורו ו/או אם ארעה תקלה בתקשורת ו/או כל בעיה טכנית אחרת אשר שיבשה את מחיר המוצר ו/או תיאור המוצר ו/או במקרה של כוח עליון, כדוגמת מגיפה, מלחמה, איבה ,טרור, חבלת סייבר, תקלה, שביתה, אירוע טבע חריג, רעידת אדמה, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של בעלת האתר.

מדיניות משלוחים ואספקת החיישן

 1. אספקת החיישן תתבצע לכתובת שהזנת במועד ההזמנה.
 2. בעלת האתר לא אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר בנסיבות העולות כדי כוח עליון, כדוגמת מגיפה, מלחמה, איבה ,טרור, חבלת סייבר, תקלה באתר, שביתה, אירוע טבע חריג, רעידת אדמה וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של בעלת אתר ו/או בנסיבות שאינן בשליטתה.
 3. בעלת האתר נעזרת בשרותי חברת משלוחים וזמני אספקת המוצר כוללים רק ימי עסקים ללא ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג.
 4. הזמנת החיישן תסופק עד 14 ימי עסקים מקבלת אישור העסקה על ידי חברת האשראי.
 5. לצורך קבלת המשלוח, יש להיות נוכח בכתובת שהוזנה במועד ההזמנה. ככל ואין אפשרות לקבל את ההזמנה, יש לציין במועד ההזמנה את הפרטים של מקבל ההזמנה.
 6. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, יועמד המוצר במקום סמוך מקובל, אשר יתואם מראש.
 7. בעלת האתר לא תישא באחריות לאובדן או נזק שייגרם למשלוח.

 

התחייבויות רוכש/משתמש/גולש האתר

 1. הרוכש/המשתמש/הגולש מצהיר ומתחייב שלא לעשות שימוש באתר, אלא למטרה שלשמה מיועד האתר ובכלל זה למטרה חוקית בלבד.
 2. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי, זאת לרבות הפצת אזכורים שלילים הנוגעים לאתר.
 3. חל איסור על שימוש מסחרי באתר בדרך של פרסום מוצרים ו/או שירותים אלא בכפוף לאישור בכתב מבעלת האתר.
 4. על הרוכש/המשתמש/הגולש חל איסור מוחלט לפרסם מידע שיש בו משום פגיעה במוניטין ו/או פגיעה בשם הטוב של בעלת האתר ו/או פגיעה בצדדים שלישיים, ו/או שימוש המהווה עברה על כל חוק כלפי בעלת האתר ו/או כלפי צד ג', בין אם במישרין ובין אם בעקיפין. הפרת סעיף זה תחשוף את המפר לתביעות אזרחיות ע"י בעלת האתר ו/או צדדים שלישיים, זאת ע"פ הוראות הדין.
 5. הרוכש/המשתמש/הגולש מתחייב לא לבצע שינוי ו/או עריכה ו/או עיבוד לתכני שבאתר.
 6. הרוכש/המשתמש/הגולש מתחייב לשמור בהקפדה על התכנים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדן ו/או הגעה לידי אחר.

הגבלת אחריות

 1. כל המידע הנמסר על ידי הרוכש/המשתמש/הגולש הינו באחריותו הבלעדית והוא אחראי באופן מלא על אמיתות, אמינות ודיוק תכניו.
 2. בעלת האתר ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לגבי המידע ו/או התוכן הנוגע למוצר ו/או לשרות המצוי ו/או המוצע באתר.
 3. כל תוכן של צד שלישי, לרבות, דעות, המלצות, עצות, הצהרות וכן כל מידע אחר או תוכן אחר המבוטא או מונגש על ידי צדדים שלישיים, נעשה על ידם ועל אחריותם הבלעדית. לבעלת האתר לא תהיה כל אחריות בקשר לכך.
 4. בעלת האתר ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות במקרים של שימוש אסור במידע הרשום באתר הנובע מחדירה בלתי חוקית ולא תהא אחראית בשום מקרה כלפי הרוכש בגין כל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, מקרי או תוצאתי ו/או כל נזק אחר, לרבות אובדן נתונים ו/או אי יכולת להשתמש באתר בשל פרצת אבטחה ו/או כשל באתר.
 5. במקרה של הפרת תנאי תקנון זה, הנהלת האתר ו/או בעליה ו/או מפעיליה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים למסור לצדדים שלישיים פרטי התקשרות לצורך נקיטת הליך טרום משפטי ו/או משפטי.
 6. יובהר, כי הנהלת האתר ו/או בעליה ו/או מפעיליה ו/או מי מטעמה רשאים בכל עת לשנות תנאי מבצע, להגביל בכמות, להעלות או להפחית מחירים ולעשות כל שינוי בתנאי העסקה ולכן על משתמש האתר המבקש לרכוש שירות מסוים החובה לברר את מלוא תנאי העסקה.
 7. כאמור, אין בפרסום שירות ו/או במתן מידע ו/או בפרסום תכנים כלשהם כדי להוות המלצה ו/או חלופה לייעוץ רפואי.

 

היעדר אחריות בגין אי זמינות האתר

 1. הרוכש/המשתמש/הגולש מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת הנהלת האתר והנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל שיבוש ולכל איבוד מידע בזמן העברת מידע על גבי האינטרנט.
 2. ייתכן והאתר יהיה לא זמין מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. בשל נסיבות התלויות בהנהלת האתר וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות בהנהלת האתר, יתכן שגישה לאתר תופרע, תושעה ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות.
 3. הרוכש/המשתמש/הגולש פוטר את הנהלת האתר בגין כל נזק בין אם ישיר ובין אם עקיף, אשר נגרם עקב שימוש באתר.

 

קניין רוחני

 1. האתר הינו רכושה הבלעדי של בעלת האתר וכל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים באתר ו/או סימני המסחר ו/או מדגמים ו/או פטנטים ו/או שיטות השיווק, הנראות, התוכן, המידע, העיצוב המזוהים עם אתר ו/או האלמנטים הגרפים אשר מוצגים באתר (להלן: "הקניין הרוחני") הינם בבעלותה הבלעדית.
 2. אין ולא תהיה לרוכש/למשתמש/לגולש כל זכות בזכויות הקניין ובזכויות היוצרים, לא בזמן הצפייה והשימוש ולא לאחריהם. אין להשתמש בהם ו/או ללמד ו/או להעתיק ו/או לפרסם ו/או לתעד ו/או לצלם ו/או להפיץ ו/או לעשות שימוש מסחרי ו/או להציג בפומבי בכל דרך כל תוכן.
 3. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או להדפיס ו/או לפרסם ו/או למכור ו/או לשווק ו/או לתרגם ו/או להשתמש בתכנים ו/או במידע ו/או לעשות בהם כל פעולה המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של בעלת האתר אלא בהסכמה מפורשת בכתב ומראש מצדה.
 4. למען הסר ספק יובהר, אין להשתמש בתכני האתר באמצעות תוכנה, אתרי אינטרנט, לרבות כל הרשתות החברתיות ובכל אמצעי אחר באופן המפר את זכויות הקניין הרוחני.

 

שינוי תנאי התקנון

 1. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות, ובכלל זה להפסיק, להשעות ו/או לבטל, את תנאי השימוש ו/או את מדיניות הפרטיות, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ואף ללא סיבה וכן ללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה בנדון.

מדיניות פרטיות

 1. בעלת האתר עושה מאמץ סביר על מנת לשמור על סודיות פרטי , על התכנים והמידע המועברים על ידך וכן על מידע שנאסף אודותיך בזמן הגלישה.
 2. שימוש במידע הינו לצרכים פנימיים ולצרכים שיווקיים.
 3. בעלת האתר לא תעביר פרטים אלו לגורמים אחרים, למעט במקרים בהם הרוכש/משתמש/גולש ביצע פעולות לא חוקיות באתר ו/או שנעשה ניסיון לביצוע פעולות שכאלה ו/או במקרים בהם הפר את תנאי השימוש ו/או במקרים בהם מתקבל צו שיפוטי המורה לבעלת האתר למסור את פרטיו ו/או בכל מחלוקת שתתקיים בינו לבין בעלת האתר.
 4. בעלת האתר לא יכולה להבטיח חוסן מוחלט מפני חדירה של גורמים שלישיים למידע האגור בחשבונותיה במקרה כזה לא תהיה לרוכש/למשתמש/לגולש כל טענה, דרישה או תביעה כלפיה.
 5. שימוש באתר או בכל אתר שיחליף אותו או יתווסף אליו, מהווה הסכמה לתנאי הפרטיות. במידה והרוכש/משתמש/גולש לא מסכים לתנאי הפרטיות, עליו להימנע משימוש באתר.
 6. תנאי הפרטיות מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד.
 7. האתר מתחייב לשמור על סודיות הרוכש/משתמש/גולש ומתחייב שלא להעביר את פרטיו האישיים לצד שלישי.
 8. מדיניות הפרטיות של האתר יכול ותשתנה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של בעלת האתר. בכל מקרה בו תשתנה באופן מהותי מדיניות זו, שינוי הנוגע לאופן בו נעשה שימוש במידע ובפרטים שנמסרו על ידי הרוכש/משתמש/גולש, תוצב הצבת הודעה מתאימה באתר או תשלח הודעת דואר אלקטרוני על כך. מדיניות הפרטיות העדכנית והתקפה תהא נגישה גם תחת הקישור "מדיניות פרטיות".
 9. תנאי מדיניות הפרטיות מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. בסתירה בין תנאי הפרטיות ולבין התקנון יגברו תנאי הגנת הפרטיות.
 10. ייתכן כי יישלח לרוכש/למשתמש/לגולש מטעם האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו מידע בדבר פרסום ושיווק מוצרים ו/או שירותים ו/או תוכן רלבנטי וזאת באמצעות דואר אלקטרוני ומסרונים, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות SMS, וואטסאפ.
 11. מידע זה יישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה ו/או למספר הסלולארי שהוזן והרוכש/משתמש/גולש מאשר ומסכים בזאת להנהלת האתר ו/או למי מטעמה לשלוח לו הודעות דואר אלקטרוני ומסרונים כאמור.
 12. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הרוכש/משתמש/גולש רשאי לעיין במידע ולבקש לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לפנות בבקשה לנייד: 050-3030130 או לדוא"ל:info@etgar-sugar.com.
 13. ביכולת הרוכש/משתמש/גולש לבחור לבטל בכל עת קבלת מידע זה. יש לפנות לנייד: 050-3030130 או לדוא"ל:info@etgar-sugar.com ולבקש להסיר מרשימת התפוצה.

 

המחאת זכויות

 1. בעלת האתר רשאית להמחות את זכויותיה ו/או חובותיה על פי תקנון זה, כולן או מקצתן, לכל צד שלישי, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש, ובכלל זה בהעברות חלקיות, חוזרות ונוספות וככל שלא תיפגענה זכויותיו של הרוכש/משתמש/גולש והכול בכפוף להוראותיו של תקנון זה.
 2. לרוכש/משתמש/גולש אין הרשאה להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו לכל גורם שהוא ללא הסכמתה של בעלת האתר ו/או כל גורם מורשה מטעמה במפורש מראש ובכתב.

סמכות שיפוט

 1. הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר להסכם זה נתונה לבית משפט במחוז מרכז, המוסמך לפי העניין.

 

 

 

יש לך שאלות?

אפשר ליצור איתי קשר ואענה בהקדם

דילוג לתוכן