תקנון

תקנון ReFeed (אתגר ללא סוכר) (להלן: "ריפיד")
תנאי שימוש למשתמש/ת באתר ובאפליקציה
קבלת הסכמתך לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מהווה תנאי לקבלת שירותי ריפיד, לפי המפורט להלן.
אתר האינטרנט והאפליקציה, שייכים לחברת ריפיד. 
הכניסה לאתר ו/או הורדת האפליקציה ו/או השימוש בשירותי ריפיד בין באמצעות האתר ו/או האפליקציה, מעיד על הסכמתך לתנאים המפורטים בתקנון זה ו/או בתנאי השימוש של אתר זה וליתר התנאים כפי שיכולים להופיע באתר ו/או באפליקציה.
בכל דבר ועניין הקשורים לאתר ו/או לאפליקציה, ותנאי השימוש המפורטים להלן, ניתן לפנות אלינו בכתובת דואר אלקטרוני info@etgar-sugar.com, או בטלפון:0503030130.
א.    המצע של ריפיד 
1.    ריפיד היא פלטפורמה לטיפול דיגיטלי המסייעת לשינוי התנהגותי באמצעות ליווי, למידה, ניהול וניטור ומעניקה ליווי בזמן אמת באמצעות רשת האינטרנט. התכנית מיועדת לסוכרתיים, טרום סוכרתיים, סוכרת הריון ואנשים בריאים המעוניינים לעשות שינוי תזונה.
2.    הניסוחים בתקנון זה מובאים פעם בלשון זכר ופעם בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחת.
כתובתה הרשומה של ריפיד הינה: הפסגה 10, כפר האורנים.
ב.    הגבלת אחריות
3.    בריפיד מתפרסם מידע מגוון, הכולל כתבות, ידיעות, מאמרים, טבלאות ונתונים שונים. 
יודגש, כי המידע, הכתבות, הידיעות, המאמרים, הטבלאות, הנתונים השונים, טיפים, רעיונות והמלצות ו/או כל מידע אחר המתפרסם הם בגדר מידע כללי בלבד (להלן: "המידע"). בהתאם, המידע אינו מהווה תחליף לבדיקה רפואית ו/או ייעוץ רפואי ו/או בדיקה ו/או ייעוץ אצל רופא המשפחה ו/או כל רופא אחר. 
כמו כן, אין לראות במידע "חוות דעת רפואית" ו/או "אבחנה רפואית" ו/או "המלצה רפואית" ו/או "המלצה לטיפול" ו/או "תחליף לטיפול רפואי". 
יישום התכנים הנ"ל הינו באחריות בלעדית של המשתתפת, וריפיד אינה אחראית לכל נזק שעלול להיגרם במישרין ו/או בעקיפין עקב שימוש לא זהיר בתכני התוכנית.
4.    המשתתפת מצהירה בזה, כי הינה אחראית באופן בלעדי לכל פעולה שתבצע כתוצאה מהשתתפות בתוכנית וכי ידוע לה שריפיד אינה אחראית לכל שימוש שהיא עושה, בין במישרין בין בעקיפין, בשירותים.
5.    המשתתפת מצהירה בזאת, כי ידוע לה שלמרות שריפיד פועלת במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו למשתמשת.
6.    המידע המתפרסם ברשת האינטרנט כולל גם מידע שמתפרסם בקבוצה על ידי המשתתפים. ריפיד אינו אחראי למידע ו/או לדעות המתפרסמות על ידי המשתמשים ואלה אינם נעשים מטעם ריפיד. ריפיד לא תשא בכל אחריות למידע, מודעות או כל הצעות שיתפרסמו בריפיד מטעם המשתמשים או לכל תוצאה שתנבע כתוצאה משימוש במידע זה.
7.    ריפיד אינה מתחייבת, כי השימוש במידע באתר לא יופרע, יינתן כסדרו, בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים.
8.    בעשותה שימוש באתר האינטרנט ו/או באפליקציה, המשתתפת מצהירה, כי היא משחררת את ריפיד, שותפיה, בעלי מניותיה, מנהליה, עובדיה, נותני שירותים מטעמה ו/או גורמים אחרים הפועלים עבורה, מכל אחריות שתקום, ככל שתקום, בגין כל פעולה, טענה, תביעה, ו/או דרישה בקשר לנזקים, ו/או הוצאות הנובעות מ- ו/או הקשורות לפעולותיהם ובקשר שימוש באתר ו/או באפליקציה.
ג.    תנאים לשימוש במידע
9.    מובהר בזאת, כי זכות השימוש במידע הנה למשתתפת בלבד וכי אין המשתתפת רשאי להרשות שימוש כלשהו, במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד ג' כלשהו.
10.    המשתתפת מתחייבת כי לא תפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו, אלא בתנאים, כמפורט בריפיד. כן, מתחייב המשתתפת, כי לא תפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס כשרטוט או כדו"ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא תשכפל, לא תצלם, לא תעתיק ולא תדפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא. המשתתפת מתחייבת כי לא תאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.
11.    כל העתקה, הפצה, משלוח, שידור, או פרסום, של מידע המאוחסן בריפיד שלא הותר במפורש אסור, אלא אם נתנה לכך הסכמת הריפיד מראש ובכתב.
12.    המידע לא ישמש למטרות רווח או למטרות מסחריות אחרות ולא יאוחסן באתרים אחרים ברשת האינטרנט.
13.    לא יבוצע כל שינוי ו/או עריכה ו/או עיבוד למידע.
14.    המשתתפת מתחייבת לשמור בהקפדה על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר.
15.    המשתתפת מתחייבת, כי ההודעות שיתפרסמו על ידה לא יפרו הוראות כל דין ו/או לא יכללו כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים ו/או כל חומר בעל אופי בוטה ו/או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם ו/או כל חומר בלתי חוקי ו/או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המפר צווים שיפוטיים ו/או פוגע בביטחון המדינה ו/או מפר את הוראות הצנזורה ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם ו/או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, או כל דין אחר.
16.    ידוע למשתתפת, כי ריפיד רשאית לערוך, לשנות, לתקן או למחוק הודעות ו/או להסיר הודעות בשלמותן ו/או בחלקן ו/או כל חומר ו/או מידע מהקבוצה, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט וזאת מבלי לתת על כך הודעה מראש למשתתפת. 
17.    ריפיד תהיה רשאית להפסיק את פעילותה של משתתפת בקבוצה לפי שיקול דעתה, וללא מתן הסברים או הודעה מראש.

ד. אופן ביצוע ההרשמה: 

18. לאחר שביצע המנוי את ההרשמה יקבל המנוי הודעה לתיבת הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי הרשמתו. ריפיד תעשה כל שביכולתה לעדכן את המנוי בהליך ההרשמה בהקדם אך עם זאת ריפיד אינה מתחייבת, כי השימוש במידע באתר או במערכת הדיוור לא יופרע, יינתן כסדרו, בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים.
רק לאחר שהחברה תסיים לבדוק את פרטי כרטיס האשראי של המנוי ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע ההרשמה, תיחשב ההרשמה כבת ביצוע ויתחיל המנוי בתכנית.
החיוב מתבצע עפ”י פרטי כרטיס האשראי המצויים במערכת האתר. מנוי המשך הנרכש בתוך האפליקציה מתבצע מול חברת גוגל/אפל. מדיניות תשלומים וביטולים מתבצעים מול חברת גוגל/אפל ולא ריפיד/אתגר ללא סוכר.
הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית.
ה. אופן ביצוע התשלום:

19. באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש למלא במקום המיועד לכך.
20. אבטחה: כל אזורי האתר בהם קיימת הזנת פרטי כרטיס אשראי ופרטים אישיים , מאובטחים בטכנולוגיית SSL.
פרוטוקול SSL הינו סטנדרט בינלאומי המאפשר הצפנה של מידע העובר בין השרת לדפדפן. באזורים המאובטחים כאמור יופיע סימול של מנעול המעיד על כך שהאזור מאובטח.

ו. תוכניות: עבור תוכנית 90 הימים התשלום הינו חד פעמי או עד 3 תשלומים. בסיום התוכנית יכול המשתתף להרשם לתוכנית ההמשך המוצעת כמנוי בתשלום חודשי קבוע המתחדש אוטומטית בכל חודש. בקשת ביטול מנוי מתבצעת מוח לברת גוגל/אפל וכל בקשה להחזר כספי במידה ונדרש מתבצע מולם ולא מול חברת ריפיד/אתגר ללא סוכר. הגישה לתכנים באפליקציה נחסמת בתום 14 ימים מסיום תוכנית 90 הימים. השימוש ביומן האכילה והצ'אט באפליקציה נחסמים מיד עם תום התוכנית. הגישה לתכנים באפליקציה נחסמת במיד מסיום תוכנית 30 הימים
ז.  ביטול השתתפות
21. החזר כספי מלא יינתן  עד שני ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת ההשתתפות בתכנית (ביצוע העסקה). 
4-7 ימים מיום תחילת ההשתתפות בתוכנית יזכה ב-50% החזר כספי. לאחר מכן, לא יוחזרו דמי ההשתתפות בתוכנית.

הרשמה לתוכנית 90 הימים – ניתן לבטל השתתפות בתום החודש הראשון לתוכנית. ההחזר הכספי יחושב לפי השתתפות בתוכנית חודש אחד ובאותו המחיר

"ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981"

ח. תנאים נוספים
25.  פרטי המנוי יישמרו במאגר המידע של ריפיד, מפעילי האתגר לא יעבירו את הפרטים האישיים לאף גורם אחר.
החברה תהא רשאית לשלוח למנוי דואר אלקטרוני, לפנות אליו בכתב או בעל פה בכל דבר, לרבות מידע מקצועי, שיווקי ומסחרי.
בכל מקרה, בו מחמת "כוח עליון", נבצר יהא לנהל את האתר/אפליקציה כתיקנם ו/או לעמוד בהתחייבויות אחרות שלהם, יהיו מפעילי האתר/אפליקציה רשאים לבטל את ההתקשרות עם המנויים, כולם או חלקם.
בסעיף זה "כוח עליון" משמעו – לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.
מפעילי ריפיד שומרים את הזכות לסגור את האתגר ו/או לבטל מכירה על פי שיקול דעתם ו/או באם יתברר להם שהתבצעה או מתבצעת באתגר פעילות בלתי חוקית ו/או נגרמה תקלה טכנית באתגר.
י.    שינויים עיתיים בתקנון
יא.    ריפיד רשאית לבצע שינויים בתקנון מעת לעת ובכל עת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ללא מתן הודעה מוקדמת באתר ו/או באפליקציה. שינויים מהותיים בתנאי השימוש יפורסמו באתר ו/או באפליקציה. 
המשך השימוש באתר ו/או באפליקציה לאחר פרסום השינויים יעידו על הסכמה וקבלה של תנאי השימוש. ככל ואינך מסכימ/ה עם תנאי השימוש החדשים, הנכם נדרשים להימנע משימוש באתר ו/או באפליקציה ובשירותים המוצעים בהם. 
יב.    דין ושיפוט
26.    סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או מחלוקת בקשר עם האתר, האפליקציה,  השירותים, החברה, ו/או תנאי השימוש, תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז            תל- אביב, ישראל. 
הדין החל על כל מחלוקת וסכסוך כאמור בקשר עם האפליקציה ו/או האתר הנו הדין הישראלי בלבד.

×
×

עגלת קניות